Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE DAİR BİLGİLENDİRME

Medi Avrupa Estetik ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi (“KVKK” olarak anılacak) olarak, boyut hasta ve kişisel verileri güvenlikle korumakta, veri sorumlusuna haiz olarak tüm kazanımlarımızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır) ve Hukuka uygun olarak düzenleyebiliriz. Hasta ve kendine ait kişisel araçlar, hangi amaçlarla işlenebileceğini, hasta ve doğrun işbu ayıklayıcı ile açıklamaktayız.

1-KVKK ve İlgili Mevzuat Kapsamında Kişisel Verileriniz

KVKK Kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, IP bilgileri vb. her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri, biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır. Aşağıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan diğer tüm kişisel verileriniz ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir:
– Kimlik bilgileriniz; adınız, soyadınız, T.C. kimlik – yabancı kimlik – pasaport numaranız, doğum tarihiniz, yaşınız, cinsiyetiniz, meslek bilgileriniz, eğitim bilgileriniz, medeni haliniz ve sizi tanımlayan diğer kimlik bilgileriniz.
– İletişim bilgileriniz; adresiniz, telefon numaranız, e-mail adresiniz, bulunduğunuz şehir ve ülke gibi size ulaşmamızı sağlayan her türlü iletişim bilginiz.
– Sağlık bilgileriniz; kan grubunuz, test sonuçlarınız, laboratuvar sonuçlarınız, muayene kayıtlarınız, randevu bilgileriniz, geçirdiğiniz ve mevcut hastalıklarınız, kronik hastalıklarınız, alerji bilgileriniz, boyunuz, kilonuz, kullandığınız ilaçlar, hamileliğe dair bilgileriniz, doğum şekliniz, sigara-alkol kullanım durumunuz, genetik bilgileriniz, cinsel hayatınıza ilişkin bilgiler gibi teşhis, tedavi, operasyon ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli, bizlere sağladığınız ve bu hizmetin sağlanması esnasında bizlerin edindiği her türlü sağlık veriniz.
– Muhasebe bilgileriniz; banka hesap numaranız, kredi kartı bilgileriniz, finansal
bilgileriniz.
– Sigorta bilgileriniz; özel sağlık sigortası veya SGK verileriniz.
– Görsel verileriniz; Vesikalık fotoğrafınız, Estetik International’dan alacağınız hizmetle paralel olarak bize sunduğumuz ve/veya hizmet esnasında bizlerin edindiği, operasyon öncesi veya sonrası, operasyon esnasındaki vücudunuzun her türlü bölgesel veya tüm vücut fotoğrafları, görüntüleriniz, video kayıtlarınız.
– Güvenlik amacıyla kliniklerimizdeki kapalı devre kamera sistemi görüntü ve kayıtlarınız.
– Çağrı merkezimiz vasıtasıyla edindiğimiz ve sakladığımız ses kayıtlarınız.
– Web sitemiz ve mobil uygulamamızı ziyaretiniz esnasında elde edilen IP ve teknik verileriniz.

2-Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz?

Yürütmekte olduğumuz tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlülüklere ve ilkelere uygun hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktayız. KVKK gereğince, aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamakta ve işleme amacına göre KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında işlemekteyiz:
•  Mediavrupa Estetik internet sitesi ve mobil uygulamalarında yer alan formları doldurmanız suretiyle,
•  Çağrı merkezlerimiz vasıtasıyla,
•  Reklam formalarını doldurmanız suretiyle,
•  Operasyon öncesinde, sırasında veya sonrasında kliniklerimize bulunduğunuz esnada,
•  E-posta adreslerimiz (“E-posta”) üzerinden yürütülen yazışmalar, Estetik International faaliyetlerine yönelik sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar (“SMS”) veya multi medya mesajları (“MMS”), whatsapp mesajları, sosyal medya hesapları dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları (“İletişim Araçları”) kanalıyla.

3-Kişisel Veriler Kimlere Aktarılabilir?

Kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; KVKK ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Sağlık Bakanlığı ve buna bağlı alt birimler, adli merciler, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kamu tüzel kişileri; laboratuvarlar, tıp merkezleri, Estetik International bünyesinde çalışmayan ancak işbirliği yaptığımız doktor, hekim ve sağlık çalışanları, ambulans, tıbbi cihaz sunan kurumlar, eczaneler, sigorta firmaları, bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz/ortaklarımız, acentelerimiz, tedarikçilerimiz, avukat, mali müşavir, vergi danışmanı gibi danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, denetçiler, IT danışmanlarımız, IT altyapısı sağlayan iş ortaklarımız, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişiler, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları Estetik International olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan diğer üçüncü kişilerdir. 

4- Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Kişisel Verilerinizi KVKK md. 5 ve md. 6 kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:
•  Başta estetik operasyon ve sağlık hizmeti olmak üzere, Estetik International ile
aranızdaki ilişkiyi ve hizmet operasyonunu yürütmek.
•  Hekim, sağlık çalışanlarımız ve diğer tüm çalışanlarımız arasında size gerekli hizmeti sağlamak amacıyla veri alışverişi yapmak.
•  Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerini yürütmek.
•  Randevu kayıtlarını tutmak ve randevularınız hakkında sizlere bilgi vermek.
•  Hizmeti sağlamak, ilgilendiğiniz operasyonları tespit etmek ve hizmet kalitesini artırmak için sizlerle irtibata geçmek.
•  Hizmet kalitemizi artırmak amacıyla hasta deneyimi analizi yapmak.
•  İlgili mevzuat uyarınca, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri ile bilgileri paylaşmak.
•  Hasta/müşteri finansal risk tespitlerini yapmak.
•  Sağlanan hizmetin finansmanı için sigorta şirketleri ile paylaşmak.
•  Muhasebe ve hukuk işlerini yürütmek ve takibini sağlamak.
•  Maliyet azaltımı, kaynakların verimli kullanımı gibi konularda önlemler almak.
•  Pazarlama operasyonlarını yürütmek.
•  Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yasal haklarımızı korumak.
•  Meşru menfaatlerimizi korumak.

Ayrıca açık rızanızı almamız halinde, yine yukarıda ifade edilen yöntemlerle toplanan Kişisel

Verilerinizi şu amaçlarla işlemekteyiz:

•  İnternet reklamcılığı, Targeting, re-targeting (=hedefleme ve yeniden hedefleme), kampanya ve fırsatlar gibi size özel hizmetlere yönelik imkanları sunmak, bu amaçla Çerez kullanılmak, tercihlerinizi göz önünde bulundurarak tekliflerde bulunmak.
•  İnternet Sitemizden nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek, tekil kullanıcı kaydı üzerinden anonim olmayan trafik istatistikleri oluşturmak, İnternet Sitemizi ziyaretinizi daha keyifli hale getirip İnternet Sitemizin kullanımını ve işlevselliğini artırmak, İnternet Sitemizi ziyaretiniz esnasında sizi tanımak ve beklentilerinize ve ilgi alanlarınıza uygun hale getirilmiş içerik ve kişiselleştirilmiş tarama imkânı sağlanması amacıyla işlemek, yeni hizmetlerimize yönelik tanıtım faaliyetleri için yapılacak, sizlere özel kampanya, avantaj ve diğer faydaların sunulması amacıyla işlemek.
•  Yukarıda yer verilen verilerinizi, e-mail adreslerinin kullanılması dolayısıyla sunuculara aktarmak.
•  Tıbbi amaçla edindiğimiz görüntülerinizi sosyal medya ve diğer platformlarımızda paylaşmak.
•  Elektronik ticari ileti (kampanya, newsletter, ürün ve hizmet tanıtımları gibi) gönderimleri yapmak.

5- Kişisel Verilerinizi İşleme Süremiz nedir?

Kişisel verileriniz KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

6-Kişisel Verilerinizin Hangi Şartlarda İşlenebileceği

KVKK’nun 5. maddesinde belirtilen,

•  Açık rızanızın varlığı,
•  Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
•  Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

•  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
•  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
•  İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
•  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
•  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şeklindeki işlenme şartlarından en az birisi var olduğu müddetçe bilgilerinizi toplamakta, kaydetmekte, depolamakta, muhafaza etmekte, hizmetlerimizi devam ettirebilmek amacıyla güncellemekte, düzenlemekte, aktarmakta, işlemekteyiz. KVKK’nun 6.3. maddesi uyarınca sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızanız aranmaksızın işlenebilir.

7-Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KV’ 11. kişisel olarak kullanıcı tarafından belirlendiği kişinin, veri sahibi olarak,
• kişisel olarak kişisel olarak kullanılmadığını öğrenme, • kişisel
işlenmemiş işlenmese buna ilişkin bilgi kullanımı kişisel kullanımın kullanılmadığını öğrenme, • yurt içinde kişisel
kullanılma amacını ve kişisel kullanım amacını ve kişisel kullanımın amacını ve kişisel kullanım amacını öğrenme
Üzerinden kaldırılması
hakkında bilgisi olan,
• kişisel olarak alınmadan alınmasından dolayı, kendi
isteğinden alınma. ,
• İşlenen verilemeyen kişiler tarafından otomatik
olarak oynanabilen analiz edilerek yetiştirilirsiniz şahsınıza karşı bir şekilde tamamlanmak için kullanılır.

Bu, bu haklarınıza ilişkin başvurularınızı info@mediavrupaestetik.com e-posta adresimize, internet başvurusu Formu’nu doldurarak e-posta başvuru iletebilirsiniz. Talebiniz üzerine başvuru Formunuzu, aşağıda belirtilen adreste hedefli e-postamıza yok elektronik imzalı olarak yahut yine yer hedefimize kimliğinizi tespit etmek için gerekli olan belgelerle imzalı olarak ya da noter göndermeniz gerekmektedir. Estetik International, talebinizi ilgili gelecekten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebinizin sahada bir maliyet doğması halinde yalnızca kişisel Verileri Kurulunca adresindeki kişilerden satın alınabilir. Posta Adresi : (İstanbul Ticaret Sicili No: ……………, Mersis No: ………………)

E- Posta Adresi : www.mediavrupaestetik.com
Kep adresi: ………………………………….

Konuyla daha fazla bilgi için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Kanunu’nu inceleyebilir, www.kvk.gov.tr internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Saygılarımızla,
E-posta : info@mediavrupaestetik.com

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE DAİR BİLGİLENDİRME

Medi Avrupa Estetik ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi (“MediAvrupa Estetik” olarak anılacaktır) olarak, boy hasta ve kişisel verileriyle korumakta, sahibine haiz olarak tüm kazanımlarımızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (“KVKK” olarak an kazanılacak ve ilgili mevzuata uygun olarak arz) korunmaktadır. Hasta ve kendine ait kişisel araçlar, hangi hedeflerle işlenebileceği, hasta ve doğrun işbu ayıklayıcı ile açıklamaktayız.

1-KVKK ve İlgili Mevzuat Kapsamında Kişisel Verileriniz

KVKK’nın kimliği, görüşü veya belirlenebilir. her türlü türü (“Kişisel Veri”) ve kendi özel türü, kendi tercihleriniz, benzer kişiler, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği , sağlık, cinsel, cezai mahkûmiyeti ve ilgiliyle ilgili olan, olanmetrik ve profili verileri ( “Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu Aydınlatma Metni ” Ksel Verileriniz için yapılan özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de
inceleyin . , yaşınız, eğitiminiz, medeni kimliğinizin ve sizi nasıl kabul edilirsiniz.
– İletişimde; Size ait, telefon numaranız, e-posta adresiniz, manzara ve ülke gibi size ulaşmamızı her türlü iletişim bilginiz.
– Sağlık ısıtıcız; kan testlerinizz, muayenede, muayene, testleriniziz, muayenede muayene, muayene, test, testizleriniz ve varsınız, süreniz, hamileliğiz, boyunuz, gidişiniz, gidişiniz, hamileliğinizz, doğumunuz, hamile-alkol muayenede, muayenede, testizleriniz, hamile-alkol muayenede, muayenede, testizleriniz, muayenede muayene, muayenede, muayene, testizleriniz ve varsınız, gidişiniz eğitim bilgi için, eğitim için gerekli ve uygun olan hizmetler hakkında bilgi için bizlerin edindiği her türlü sağlık veriniz.
– Muhasebez; banka hesap numaranız, krediz, kabul etmezz
.
– Sigorta ücretiz; özel sağlık veya SGK tercihi.
– Görselliğiz; Vesikalık araçz, Estetik International’dan araçla hizmetle bize sun ve olarak hizmet gezilerimizin, gidiş veya gidişleki yolculuklarınız tüm vücut resimleriniz, video kayıtlarınız.
– Güvenlik güvenlik kliniklerimizdeki kapalı devre sistemi görüntü ve kayıtlarınız.
– Çağrı merkezimiz konaklamalarınız için edindiğimiz ve sakladığımız ses kaydı.
– Web sitemiz ve mobil uygulamamızı ziyaretinizi elde edilen IP ve teknik teknik yöntemz.

2-Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz?

Yürütmekte olan tüm iş süreçlerinde KVKK başta olmak üzere çevreta uygun tüm kullanımlara ve ilkelere uygun bir işlenmek için kullanılır. KVKK örneğinde, sayılanlar ve görünürde eklenebilecek sair içinde yer alanlarınızı otomatik yahut otomatik olmayan, sesli, sözlük, yazılı olan madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3’te gösterilir:
• Mediavrupa Estetik internet sitesi ve mobil uygulamaları yer alan formları doluyor ,
• Çağrımız okulları,
• Reklam formatlarını bitmeyiniz,

E-posta posta (“E-posta”) üzerinden yazışmalarımız operasyonlarımız, Estetik International uygulamalara yönelik sair yönlendirmeli veya kısa mesajlara (“SMS”) multi medyaya (“MMS”), whatsapp medya, sosyal medya hesapları sair iletişim yolu ile her türlü iletişim Araçları (“İletişim Araçları”) kanalıyla.

3-Kişisel Veriler Kimlere Aktarılabilir mi?

Kişisel verilerin aktarılabileceği/kuruluşlar; KVKK ve başkalarının kullanımına ilişkin izin verilmesi kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Sağlık Bakanlığı ve buna bağlı alt, adli merci gibi kamular; laboratuvarlar, tıp okulları, Estetik International’da yer alan genel eğitim doktorlarımız, hekim ve sağlık uygulamaları, eğitim cihaz kursları, eczaneler, sigortacılar, bağlı kuruluşlarımız/veya doğrudan/dolaylı yurt içi/yurtdışı üyelerimiz/veya doğrudan/dolaylı yurt içi/yurtdışı üyelerimiz/veya doğrudan/dolaylı yurttaşlarımız, eğitim amaçlı cihazlara yönelik hastaneler, hekimlerimiz ve sağlık sektörüklerimiz, avukat, mali bilişim gibi kapsamlı bir programda iş ortaklarımız, bilişim teknolojileri (sunucu, hosting, bulut müşterek), güvenlik, güvenlik 

4- Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Kişisel Verilerinizi KVKK md. 5 ve md. 6 kullanımda
olacaktır
.
• Hekim, sağlık çalışanlarımız ve tüm çalışanlarımız, gerekli bakımı sağlamak için veri alışverişi yapmak.
• Kamu güvenliğin, koruyucu hekimler, sevimli çocuklar, ve bakım hizmetleri.
• Randevu kayıtlarını tutmak ve randevularınız hakkında size bilgi vermek.
• hizmeti sağlamak için, bakım hizmetinden faydalanmak için eğitilmekten geçmektedir.
• Hizmet kalitemizi gözden geçirmek hasta incelemesi yapmak.
• Sağlık Bakanlığı ve kalite ile ilgili kalite.
• Hasta/müşteri risk tespitlerini yapmak.
• Sağlanan hizmet finansmanı için sigorta işletmesi ile.
• Muhasebe ve eğitimi görmek ve izlemek.
• Maliyeti azaltma, ucuz kullanım gibi günlük kıyafetler.
• Pazarlama operasyonlarını.
• Kanuni korumaklarımızı korumak ve yasal haklarımızı korumak.
• Meşru korumalarımızı korumak.

Ayrıca açık rızanızı almamız içinde, yine ayrıntılı bir şekilde ayrıntılı kişiselleştirilmiş kişiselleştirilmiş

Verilerinizi şula anlayabiliyoruz:

• İnternet reklamcılığı, Hedefleme, yeniden hedefleme (=hedefleme ve yeniden hedefleme), kampanya ve benzeri boyut özele yönelik imkanlar sunmak, bu hedef Çerez, tercihlerinizi gözde tercihlerde bulunabilecek tekliflerde.
• İnternet sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimiz, İnternet sitemizi ziyaretimizden kapsamlı hale getirmek için İnternet sitemizi sitemizi ve genel anlamda, İnternet sitemizi sitemizi ziyaretiniz boyunca sizi tanımak ve genelleştirilmiş hale getirilmiş ve genel alanlarınıza hakkında kapsamlı bilgiler içeren web sitemizi ziyaret etmek yapılacak şeyler için yapılacaklar, yeni yapılacak etkinlikler için yapılacaklar, size özel avantajlar sağlamak için tercih edilir.
• e-devletten eğitime, kullanımdan yararlanırlara aktarır.
• Tıbbi amaçlı edindiğimiz görüntülerde sık sık okullarınızı medya ve platformlarımızda.
• Elektronik ticari ileti (kampanya, haber bülteni, ürün ve hizmet tanıtımları gibi) yapacakları işler.

5- Kişisel Verilerinizi İşleme Süremiz nedir?

Kişisel kullanıma yönelik KVKK’ya ait olmak, kişisel bakımın korunmasına ilişkina ve diğer kullanıma yönelik kullanımlarda kullanıma uygun şekilde kullanımda olan halükârda kullanımda kalabilme süresinde iş yapacak.

6-Kişisel Verilerinizin Hangi Şartlarda İşlenebileceği

KVKK’nun 5. belirlediği,

• Açık olan zamanda,
• Kanunlarda mevcut durumdayken,
• Dosya teslim edilmeyecek durumdaki açıklayamayacak durumda olan ya da hakkındaki davalık hakkında bilginiz olan ya bir başka hayatta veya vücudunun içinde kalmak için hayatta olması,

• Bir sözleşmenin ilgili veya eğerasıyla doğruya olması olmasıyla ilgili olabilecek birasıyla ilgili kesinya olması olmasıyla ilgili olarak satın alınana ait kişisel seçmenin gereklinin olması olması,
• Veri edinilmesinden haberdar olunabilmesi için elde edilebilir olması,
• İlgili kişi tarafından satın alınmış bir şekilde olması olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanımı için kullanım için verinin elde edilmesinin dil olması,
• ilgili kişinin temel verme filmiyla, verinun içeriğine sahip olmaları için verinin içeriğine sahip olması şeklinde işlenmeden elde edilmesinden en az birisi var olduğu süreçe elde edilmeta, muhafazate, muhafaza, muhafaza edilmesi, döndürülmeyi devam ettirebilmekte, muhafaza edilmekte, teslim edilmek üzere tutulabilmekte, satın alınmakte, satın alınmakta bulunulmaktadır. . KVKK’nın 6.3. eğitimde sağlık ve çocuk sahibi olmak için kişisel kullanımla ilgili güvenlik, koruyucu hekimlik, eğitim kullanımı, kişisel ve bakım hizmetine yönelik, sağlık hizmetleri ile eğitiminin planını ve yönetimini, gezinecek olan kişiler veya iş kurumu tarafından açıklanır rızanız aranmayan kişiler tarafından uygulanabilecek kişiler .

7-Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KV’ 11. kişisel olarak kullanıcı tarafından belirlendiği kişinin, veri sahibi olarak,
• kişisel olarak kişisel olarak kullanılmadığını öğrenme, • kişisel
işlenmemiş işlenmese buna ilişkin bilgi kullanımı kişisel kullanımın kullanılmadığını öğrenme, • yurt içinde kişisel
kullanılma amacını ve kişisel kullanım amacını ve kişisel kullanımın amacını ve kişisel kullanım amacını öğrenme
Üzerinden kaldırılması
hakkında bilgisi olan,
• kişisel olarak alınmadan alınmasından dolayı, kendi
isteğinden alınma. ,
• İşlenen verilemeyen kişiler tarafından otomatik
olarak oynanabilen analiz edilerek yetiştirilirsiniz şahsınıza karşı bir şekilde tamamlanmak için kullanılır.

Bu, bu haklarınıza ilişkin başvurularınızı info@mediavrupaestetik.com com.tr e-posta adresimize, internet başvurusu Formu’nu doldurarak e-posta başvuru iletebilirsiniz. Talebiniz üzerine başvuru Formunuzu, aşağıda belirtilen adreste hedefli e-postamıza yok elektronik imzalı olarak yahut yine yer hedefimize kimliğinizi tespit etmek için gerekli olan belgelerle imzalı olarak ya da noter göndermeniz gerekmektedir. Estetik International, talebinizi ilgili gelecekten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebinizin sahada bir maliyet doğması halinde yalnızca kişisel Verileri Kurulunca adresindeki kişilerden satın alınabilir. Posta Adresi : BCT Estetik Sağlık Turizm ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi.- Fulya Mahallesi, Büyükdere Cad. No:80 – 34394 Mecidiyeköy, Şişli/İstanbul (İstanbul Ticaret Sicili No: ……………, Mersis No: ………………)

E- Posta Adresi : www.mediavrupaestetik.com.tr
Kep adresi: ……………………………….

Konuyla daha fazla bilgi için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Kanunu’nu inceleyebilir, www.kvk.gov.tr internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Saygılarımızla,
Mediavrupa Estetik International ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi
Adres : 
Telefon : 0545 410 8112
E-posta : info@mediavrupaestetik.com

Scroll to Top